понедельник, 19 января 2015 г.

მე და ვიკიპედია

ვიკიპედიის  განვითარებასთან დაკავშირებული პროექტი, რომელშიც საქართველოს რამდენიმე სკოლა ჩაერთო.

პროექტის პრეზენტაციები

სურამის № 2 და რუსთავის №16 საჯარო სკოლებში

вторник, 12 февраля 2013 г.

"შემოდიოდა სიკვდილი ცელით..."


პროექტის მიზანი:
1.  მოსწავლეები შეიძენენ  ისტორიულ ცოდნას, ინტერპრეტირების, მსჯელობის, დასკვნის გამოტანის, SemoqmedebiT, miRebuli codnis praqtikaSi gamoyenebis, sazogadoebasTan urTierTobis da sxva  უნარebs.
2. sazogadoebrivi Temi  mWidrod  CaerTveba saskolo cxovrebaSi.
 პროექტის აღწერა: მოსწავლეები მოიძიებენ და შეისწავლიან ინფორმაციას  - ra moxda 1921w. TebervalSi daაზუსტებენ დეტალებს, gamoიკვლევენ,  gaიხსენებენ ისტორიულ პირებს, ფაქტებს, მოვლენებს.
მონაწილეთა ასაკი: 13-17 წელი
ვადები/ხანგრძლივობა: 2 კვირა (11 Tebervlidan 22 Tebervlamde)
პროექტის შესაძლო აქტივობები სკოლაში და სკოლის გარეთ:
   1. informaciis moZieba-daxarisxeba.
   2. konferencia Temaze: “ra moxda 1921w. TebervalSi?”
3.   mcire zomis filmebis Cveneba (V_VIIIkl.)
4.   k. marjaniSvilis sax. saxelmwifo Teatris speqtaklis “qaquca ColoyaSvilis” erToblivi naxva da ganxilva. (IX_XIkl, Temis, maswavleblebisaTvis)
5.   კედლის გაზეთების  შექმნა (qarTul, rusul da inglisur enebze)
6.   moswavleTa namuSevrebis gamofena Temaze: “sisxliani Tebervali”..…
7.   diskusia Temaze: “vin aris Cemi winapari CemTvis?”
8.   SemoqmedebiTi wera: “ras niSnavs CemTvis winapari?”
literaturul-musikaluri kompozicia “samSoblo Tqvens saxels sanTlebad ainTebs”..
მოსალოდნელი შედეგები:
1.
კედლის გაზეთები
2.
ფოტო, audio, video masalebi
3.
SemoqmedebiTi Temebi
4.
moswavleTa naxatebi.
5. blogis Seqmna.
 სარგებელი: მოსწავლეები განიმტკიცებენ მიიღებულ  ცოდნას, განივითარებენ სხვადასხვა სახის უნარებს.
მოძიებული მასალა ხელმისაწვდომი იქნება ფართო წრისათვის.
შეიქმნება ბლოგი.
moxdeba Temis mWidro dakavSireba saskolo cxovrebasTan.
სამუშაო ენა: ქართული
საგნებთან/საგნ. ჯგუფებთან/ერ. სასწ. გეგმასთან კავშირი:
1.
ხელოვნება, qarTuli da ucxo enebi, istoria, samoqalaqo ganaTlebas, ist-i.…
 პროექტის ფასილიტატორი:  . სიდამონიძე
ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: fiqriasidamonize@gmail.commasala ixileT aq:
 https://picasaweb.google.com/109259263679134486274/122013# კ. მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სპექტაკლის "ქაქუცა ჩოლოყაშვილის" ჩვენებაზე...


 


კედლის გაზეთები
  moswavleTa namuSevrebis gamofena Temaze: “sisxliani Tebervali”..…აღნიშნული ღონისძიება გააშუქა ტელეკომპანია "ქვემო ქართლის" საინფორმაციო გადაცემა "ქრონიკამ".   

http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=qvemoqartli&seekTime=25-02-2013%2020:31

среда, 16 ноября 2011 г.

როგორ ვიყენებთ ადგილობრივ რესურსებს სასწავლო პროცესში?
პროექტის ფოტომასალა

ვიდეომასალები მუზეუმიდან. სამწუხაროდ, ტელეფონით გადაღებულია და ხარისხი ცუდია. მოსწავლეები აზუსტებენ დეტალებსიკვლევენ,  იხსენებენ ისტორიულ პირებს,ფაქტებსმოვლენებს. პროექტს უძღვება მანანა ხავთასი, პროექტის ავტორი, მუზეუმის თანამშრომელი და ასევე, პედაგოგი
http://www.youtube.com/watch?v=IcTwOqmvL7s&list=UUnwoK3ANlaxt48UA-X8xWfA
http://www.youtube.com/watch?v=TIyFv9FwuJE&list=UUnwoK3ANlaxt48UA-X8xWfA


პროექტის სახელწოდება
„სახალისო არქეოლოგია“
პროექტის მიზანი
მოსწავლეები შეიძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს:
1.
განიმტკიცებენ ისტორიულ ცოდნას,
2.
შეიძენენ ინტერპრეტირების უნარს,
3.
კვლევის უნარს,
4.
მსჯელობის, დასკვნის გამოტანის უნარს
და სხვ.
პროექტის აღწერა
მოსწავლეები მოიძიებენ და შეისწავლიან ინფორმაციას არქეოლოგიის და რაქეოლოგების, არქეოლოგიური გათხრების შესახებ , აზუსტებენ დეტალებს, იკვლევენიხსენებენ ისტორიულ პირებს, ფაქტებს, მოვლენებს.

მონაწილეთა ასაკი
15–16 წელი

ვადები/ხანგრძლივობა
2 კვირა

პროექტის შესაძლო აქტივობები სკოლაში და სკოლის გარეთ
არქეოლოგიის შესახებ ინფორმაციის მოძიება-დახარისხება;
პოსტერების შექმნა;
ადგილობრივი მხარემცოდნეობის მუზეუმის მონახულება;
ფოტოების გადაღება;
მუზეუმის სასწავლო პროექტში -"სახალისო არქეოლოგია" - ჩართვა;
მოსალოდნელი შედეგები

1.     კვლევითი უნარების განმტკიცება
2.    ისტორიული ცოდნის ინტერპრეტირება
3.     პოსტერების, ფოტოების, ვიდეომასალის დამზადება.
4.    და სხვ.
სარგებელი
მოსწავლეები განიმტკიცებენ მიიღებულ  ცოდნას;
განივითარებენ სხვადასხვა სახის უნარებს;
მოძიებული მასალა ხელმისაწვდომი იქნება ფართო წრისათვის;
შეიქმნება ბლოგი;
მასალა დაიდება ვებზე;

სამუშაო ენა
ქართული
კავშირი:
1. საგნებთან (საგნ. ჯგუფებთან)
2. ერ. სასწ. გეგმასთან
1.  ხელოვნება
2.  ესგ.
ისტ.X. 2მოსწავლეს შეუძლია   ისტორიის  დამხმარე დარგებზე მსჯელობა და მათი სპეციფიკის  განსაზღრა.
ინდ. (1,2)
  •   ჩამოთვლის ისტორიის  დამხმარე დარგებს, იცნობს მათ სპეციფიკას, გამოყოფს კვლევის უმთავრეს ობიექტებს;
  • მსჯელობს ისტორიული დარგების ადგილსა და მნიშვნელობაზე ისტორიული პროცესის შესაძლებელი სისრულით აღდგენისა და აღქმისათვის;
ისტ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია   ისტორიული წყაროების კლასიფიცირება.
ინდ.(3)
  • აღიქვამს ეთნოგრაფიული და არქეოლიგიური მონაცემების, როგორც საისტორიო წყაროს, მნიშვნელობას;